Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι καθορίζουν τους όρους αγοράς προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας www.inaayaofficial.gr , καθώς και τους όρους επισκεψιμότητας αυτής. Καλείσθε πριν τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να διαβάσετε τόσο τους παρόντες όρους όσο και τους όρους αναφορικά με την πολιτική των cookies και την πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού καταστήματος και της ιστοσελίδας αποδέχεται τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και δεσμεύεται να τους τηρήσει. Σε διαφορετική περίπτωση καλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Συλλογή στοιχείων και δεδομένω απο την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει ο χρήστης υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχει ο χρήστης τη σύμφωνη γνώμη του για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ακριβή. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων και την επεξεργασία αυτών ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας.

Παροχή αληθών πληροφοριών εκ μέρους του επισκέπτη-χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος

Οποιοσδήποτε χρήστης – καταναλωτής της ιστοσελίδας υποχρεούται όπως κάνει ορθή χρήση αυτής υποβάλλοντας αληθείς παραγγελίες και παρέχοντας τα πραγματικά και αληθή στοιχεία του σε διαφορετική δε περίπτωση και με την προϋπόθεση ότι θα πέσει στην αντίληψη της εταιρείας οποιαδήποτε δόλια συμπεριφορά του χρήστη, αυτή (η εταιρεία) δύναται να ακυρώσει αμέσως την παραγγελία. Εάν ο χρήστης δεν παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά, η εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσει την παραγγελία. Τέλος με την υποβολή της παραγγελίας ο χρήστης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει δεσμευτικές συμβάσεις.

Κατάρτιση σύμβασης και διαθεσιμότητα-περιγραφή των προϊόντων

Η σύμβαση πώλησης μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται καταρτισμένη σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους. Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων βημάτων για την τοποθέτηση της παραγγελίας θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί αποδοχής της παραγγελίας ή περί επεξεργασίας της παραγγελίας ή π.χ μήνυμα που θα αναφέρει ότι λάβαμε την παραγγελία σας. Το μήνυμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί από τη χρήστη ως κατάρτιση της σύμβασης. Αφότου η εταιρεία επεξεργαστεί την παραγγελία και είναι σε θέση να την εκτελέσει τότε θα την αποστέλλει και ταυτόχρονα θα αποστέλλεται νέο μήνυμα περί αποστολής της παραγγελίας στον χρήστη. Τότε και μόνον τότε η σύμβαση θεωρείται κατηρτισμένη. Τυγχάνει αυτονόητο ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης χρεωθεί για παραγγελία που δεν καταρτίστηκε τελικώς σύμβαση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω από την εταιρεία, τότε το ποσό θα επιστρέφεται στο χρήστη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο επιστροφή ποσού. Σημειούται ότι ειδικά στη περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με αντικαταβολή, η σύμβαση θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνον με την καταβολή του αντιτίμου στο εκάστοτε courier από τον χρήστη.

Το προϊόντα προς πώληση που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αποκλειστικά το προϊόντα τα οποία εμφαίνονται στην αποθήκη του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προϊόντα τα οποία εμφαίνονται διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά για οποιοδήποτε λόγω τελικά δεν ήταν πραγματικά διαθέσιμα. Τυγχάνει αυτονόητο ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης χρεωθεί για παραγγελία που τελικά το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε το ποσό θα επιστρέφεται στο χρήστη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο επιστροφή ποσού. Επίσης η εταιρεία δύναται να αφαιρέσει κατά την απόλυτη κρίση της οποιοδήποτε προϊόν επιθυμεί ακόμα και αν για αυτό έχει σταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα λήψης της παραγγελίας. Τυγχάνει αυτονόητο ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για την ανωτέρω ενέργεια της πλην της επιστροφής του ποσού το οποίο ενδεχομένως έχει λάβει για το αφαιρεθέν προϊόν από τον χρήστη. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να απορρίψει κατά την απόλυτη κρίση της και για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αυτή οποιαδήποτε παραγγελία μη υπέχοντας προς τούτο οποιαδήποτε ευθύνη πλην την επιστροφής ποσού που ενδεχομένως έλαβε για την απορριφθείσα παραγγελία. Για το τρόπο επιστροφής ποσού βλ. κατωτέρω επιστροφή ποσού.

Ο κωδικός και η περιγραφή του προϊόντος βρίσκονται στο κάθε είδος ξεχωριστά ευκρινώς αναγραμμένα. Για οποιοδήποτε λάθος στην αναγραφή του κωδικού ή στην περιγραφή αυτού η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Υποχρεούται όμως να διορθώσει το σφάλμα αμελλητί από τη στιγμή που θα λάβει γνώση.

Τιμή προϊόντων

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στον διαδικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ΦΠΑ (αλλά όχι συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη κατά την τοποθέτηση εκ μέρους του χρήστη της παραγγελίας), εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε οι αναγραφόμενες τιμές να είναι οι πραγματικές ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Στην περίπτωση που λάβει χώρα κάποιο τέτοιο σφάλμα η εταιρεία θα ενημερώσει το χρήστη αμελλητί από τη στιγμή που λάβει γνώση αυτού και θα επικοινωνήσει μαζί του για να επιβεβαιώσει εάν επιθυμεί τη ολοκλήρωση της παραγγελίας με τη νέα τιμή ή όχι. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσει μαζί του, θα θεωρήσει η εταιρεία ότι η παραγγελία του έχει ακυρωθεί και θα επιστρέψει στο ακέραιο κάθε ποσό που έχει πληρώσει ο χρήστης. Δεν υποχρεούται η εταιρεία να προμηθεύσει κανένα προϊόν στο χρήστη στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν έχει στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής). Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, χωρίς όμως να επηρεάζονται οι τιμές αναφορικά με τις παραγγελίες για τις οποίες έχει ήδη αποσταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας.

Διαδικασία παραγγελίας – Πληρωμή

Η τοποθέτηση της παραγγελίας (προϊόντα το οποία έχει επιλέξει ο χρήστης και έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι αγορών του) από το χρήστη μπορεί να λάβει χώρα με δύο τρόπους.

Ο πρώτος τρόπος είναι να προχωρήσει στη εγγραφή ως χρήστης όπου θα ζητηθούν αναλυτικά τα στοιχεία του.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να προχωρήσει ως επισκέπτης όπου θα σας ζητηθούν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η ρητή συναίνεσή του αναφορικά με τους παρόντες όρους χρήσης και τους όρους Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Από την στιγμή που ο χρήστης έχει επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών του και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσει την παραγγελία και να πληρώσει. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που θα ζητηθούν.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει

Με αντικαταβολή

Η πληρωμή θα γίνει στη courier με την παραλαβή του δέματος από τον χρήστη με έξτρα χρέωση 2.00€.

Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση

Απευθείας μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, βάζοντας τον αριθμό της παραγγελίας στην αιτιολογία, στην τράπεζα που αναφέρεται παρακάτω:

EUROBANK
Όνομα δικαιούχου: Ίρις Μουτούς
IBAN: GR37 0260 7300 0004 8010 2254 505 

Η απόδειξη κατάθεσης παρακαλούμε πολύ να αποστέλλεται με e-mail στο info@inaayaofficial.gr.gr ώστε η παραγγελία σας να θεωρείται έγκυρη και να μπορεί να εκτελεστεί.

Επιβεβαίωση παραγγελίας και τρόποι αποστολής

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα αποστέλλεται (α) επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί λήψης της παραγγελίας από την εταιρεία και (β) μήνυμα περί αποστολής της παραγγελίας.

Η οποιαδήποτε τοποθέτηση παραγγελίας μέχρι τις 12.00 ώρα Ελλάδος, από Δευτέρα έως Παρασκευή θα δύναται να επεξεργαστεί από την εταιρεία την ίδια μέρα πλην λόγου ανωτέρα βίας. Οι παραγγελίες πέραν αυτής της ώρας επεξεργάζονται την επομένη.

Κόστος αποστολής

Για παραγγελίες κάτω των 100€ το κόστος μεταφοράς είναι 3.00€.

Για αγορές άνω των 100€ η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ

Χρόνος αποστολής: 1-3 εργάσιμες ημέρες

Οι αποστολές μας πραγματοποιούνται μέσω της εταιρείας SPEEDEX

Eιδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης – ακύρωσης ή αντικατάστασης του προϊόντος, η δωρεάν αποστολή αφορά αποκλειστικά και μόνον την πρώτη φορά που θα ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει επιπλέον φορές το ανωτέρω δικαίωμα τότε θα βαρύνεται τόσο με τα έξοδα αποστολής του προϊόντος στην εταιρεία όσο και με τα έξοδα επαναποστολής του νέου προϊόντος στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής σε αυτή τη περίπτωση δύναται να επιλέγει μόνος του την εταιρεία αποστολής αναλαμβάνοντας την ευθύνη αποστολής.

Μετάθεση κινδύνου - Κυριότητα

Η ευθύνη για τα προϊόντα και η κυριότητα αυτών μετατίθεται στο χρήστη με την παράδοση τους σε αυτόν αφού έχει μεσολαβήσει η ολοσχερής εξόφληση όλων των απαιτούμενων ποσών.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση πελάτη

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή

α. το προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο και στην αρχική κατάσταση παραλαβής

β. Η συσκευασία να είναι άθικτη χωρίς κάποια έλλειψη ή φθορά και να είναι καλά σφραγισμένη.

γ. Τα έγγραφα συνοδείας (απόδειξη λιανικής) των προϊόντων να είναι σε άριστη κατάσταση.

Στο δέμα επιστροφής αναφέρετε:
ΠΡΟΣ INAAYA
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 64
ΞΑΝΘΗ 67131
ΤΗΛ. 2541074399

Μέσα στο δέμα

1. Περιλαμβάνεται μαζί με το επιστρεπτέο προϊόν η απόδειξη λιανικής και το καρτελάκι.

2. Αναγράφετε τον λόγο αλλαγής - επιστροφής

Συμπεριλαμβάνετε τα πλήρη στοιχεία σας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3. Εφόσον παραλάβουμε το προϊόν με όλα τα παραπάνω και ελεγθεί ξεκινάει η διαδικασία αντικατάστασης.

Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής ή αντικατάστασης των προϊόντων είναι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες απο την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων με βάση τα έγγραφα παραλαβής.

Σε περίπτωση αλλαγής τηλ. επικοινωνίας 2541074399

Έλεγχος προιόντων

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή όμως θα πρέπει

  • Το προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο και στην αρχική κατάσταση που το παραλάβατε.
  • Η συσκευασία του προϊόντος να είναι η αρχική του χωρίς να είναι ελλειπής ή φθαρμένη και να είναι σφραγισμένη.
  • Να είναι άθικτα και σε άριστη κατάσταση όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν όπως η απόδειξη λιανικής.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της εταιρείας μας

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ή να ανταλλάξετε το προϊόν που παραλάβατε χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση

  • εάν με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του inaayaofficial.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην λήψη παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή)
  • ή πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (ελαττωματικό προϊόν, καταστροφή κατά την μεταφορά).

Όλα τα προϊόντα προς αποστολή ελέγχονται και πακετάρονται προσεκτικά. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση της παραγγελίας η συσκευασία είναι κατεστραμένη ή παραβιασμένη μην αποδεχθείτε την παραλαβή και επικοινωνήστε μαζί μας.

Μη αποδεκτές επιστροφές

1. Προϊόντα προσφοράς / έκπτωσης

2. Προϊόντα που πλύθηκαν ή φορέθηκαν

3. Προϊόντα που καταστράφηκαν

To κόστος επιστροφής ενός ελαττωματικού προϊόντος επιβαρύνει τον πελάτη ενώ το κόστος επαναποστολής οποιοδήποτε προϊόντος επιλέξετε να αντικαταστήσετε επιβαρύνει αποκλειστικά την inaayaofficial.gr

Αποποίηση ευθύνης – Ασφάλεια

Ο χρήστης πριν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να έχει διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και παροτρύνεται ένθερμα να χρησιμοποιεί προγράμματα προστασίας από επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού. Στην περίπτωση που διαφωνεί καλείται να μην κάνει οποιαδήποτε χρήση αυτού.

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για λάθος παραγγελίες προϊόντων από τη μεριά του χρήστη, για λάθος χρήση αυτών μη τηρώντας πιστά τις αναγραφόμενες οδηγίες. Στην περίπτωση ελαττώματος κατά την παραγωγή – κατασκευή οποιασδήποτε μορφής η ευθύνη της εταιρείας εξαντλείται είτε στην αντικατάσταση του προϊόντος είτε στην επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας ή καθυστέρηση παράδοσης ή αδυναμία παράδοσης για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας, βλ ενδεικτικά απεργίες, λόγοι δημόσιας υγείας, πανδημία, lockdown, ακραία καιρικά φαινόμενα, προβλήματα που αφορούν το courier όπως ατυχήματα Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. , τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή, δυσειτουργία τραπεζικών συστημάτων κλπ.

Επίσης, η εταιρεία δεν εγγυάται τόσο την απόλυτη ασφάλεια περιήγησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο καθώς και ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, , έμμεσες θετικές ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την εταιρεία ούτε στους προστηθέντες αυτής.

Επίσης η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από οποιοδήποτε χρήστη αυτής και έχει σχέση με τη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου ακόμα και αν αφορά απώλεια πληροφοριών ή/και ζημία περιουσιακής φύσεως ενδεχομένως από κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή από προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Η εταιρεία λαμβάνει ήδη μέτρα για την προστασία των χρηστών με τα προσήκοντα μέτρα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προστατέψουν κατά απόλυτο τρόπο το χρήστη. Σε περίπτωση που δεν δύναται ο χρήστης να αναλάβει τον ανωτέρω ενδεχόμενο κίνδυνο παροτρύνεται ενθέρμως να εγκαταλείψει αμελλητί την παρούσα ιστοσελίδα.

Η παρούσα ιστοσελίδα, παρέχει μεταξύ άλλων στον χρήστη για την διευκόλυνση του σύνδεση μέσω «συνδέσμων» ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, ή τους όρους χρήσης των οποίων, η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η μετάβαση σε αυτά τα links αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα και ευθύνη του χρήστη μη έχοντας η εταιρεία προς τούτο οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενου αυτού ενδεικτικά φωτογραφίες ενδύματα λογότυπα, σήματα κλπ. ανήκουν κατά αποκλειστικό δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην εταιρεία το οποίο και προστατεύεται από την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια της εταιρείας ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Προσωπικά δεδομένα

Σχετικά με τη πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων παρακαλώ όπως μεταβείτε στο σύνδεσμο ΠΟΛΙTIΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τροποποίηση των όρων χρήσης – Εφαρμοστέο δίκαιο

Το αποκλειστικό δικαίωμα τροποποίησης των όρων αυτών ανήκει στην εταιρεία, δυνάμενη να τους τροποποιήσει οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο. Ο χρήστης οφείλει πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας να διαβάζει προσεκτικά τους όρους αυτούς για τυχόν τροποποιήσεις δεδομένου ότι τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής.

Η ερμηνεία και η εφαρμογή των παραπάνω όρων διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει υπόκεινται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Μενού

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος